Potencjał Narodowego Funduszu Mieszkaniowego szacowany na 9,5 mld zł

15 grudnia 2016 r. projekt ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości Skarbu Państwa na cele mieszkaniowe trafił do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Głównym celem ustawy, poza powołaniem Narodowego Funduszu Mieszkaniowego, jest zwiększenie podaży dostępnych nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, w szczególności wykorzystanie w ramach realizacji celów programu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz budowa dostępnych mieszkań na wynajem (w tym z opcją stopniowego uzyskiwania własności przez najemcę).

Z Oceny Skutków Regulacji załączonych do projektu ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości Skarbu Państwa na cele mieszkaniowe wynika, że potencjał Narodowego Funduszu Mieszkaniowego, mierzony wartością posiadanych przez Skarb Państwa działek do potencjalnego zagospodarowania lub sprzedaży, wynosi ok. 9,5 mld zł. Do Narodowego Funduszu Mieszkaniowego zostaną wniesione nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, których gospodarowanie jest obecnie powierzone starostom, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Mienia Wojskowego. Wstępna kwerenda zasobów gruntowych przeprowadzona przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wykazała, że w zasobach Skarbu Państwa, zarządzanych przez wojewodów lub agencje wykonawcze, są grunty o powierzchni ok. 7,7 tys. ha, które mogą być wniesione do funduszu.